Regulamin KS JANTAR Świnoujście

Regulamin KTS „JANTAR” Świnoujście

§ 1 CZŁONKOSTWO
1.Członkiem zwyczajnym KTS JANTAR może zostać osoba:
– pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
– małoletnia w wieku 16-18 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
– małoletnia poniżej lat 16 – za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów ustawowych.

2. Członkowstwo uzyskuje się przez wypełnienie ,,Deklaracji członka KTS JANTAR Świnoujście” . Nadaje je na drodze uchwały Zarząd.

3. Członkowstwo w KTS JANTAR ustaje wskutek:
– dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich, za zgodą Zarządu ze skutkiem natychmiastowym lub bez zgody na reprezentowanie innego klubu przez okres czterech miesięcy,
– skreślenia z listy z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami,
– wykluczenia przez Zarząd w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, uchwał i postanowień oraz rażącego naruszania zasad etyki, bez zgody na reprezentowanie innego klubu przez okres czterech miesięcy.

W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika, stosuje się REGULAMIN  ZMIANY BARW KLUBOWYCH FTS.

§ 2 Wszyscy członkowie KTS JANTAR Świnoujście mają prawo:

1. uczestniczyć w treningach swojej grupy, szkoleniach, obozach i zgrupowaniach organizowanych przez KTS JANTAR

2. uczestniczyć w treningach innych grup po ustaleniu tego z trenerem lub instruktorem

3. uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów KTS JANTAR

4. uczestniczyć w rywalizacji sportowej, turniejach tańca, przeglądach tanecznych tylko po zgłoszeniu do startu przez Klub

5. brać udział w pokazach i innych występach publicznych za zgodą trenera lub instruktora

6. ubiegać się o indywidualny tok szkoleniowy oraz lekcje indywidualne

7. zgłaszać opinie , wnioski i postulaty dotyczące funkcjonowania Klubu

8. korzystać z innych zajęć taneczno – sportowych, prowadzonych przez osoby nie współpracujące z KTS JANTAR za zgodą lub wiedzą trenera lub instruktora

9. pełnoletni – czynne i bierne prawo wyborcze do władz KTS JANTAR.

§ 3 Wszyscy członkowie KTS JANTAR Świnoujście mają obowiązek:

1. przestrzegać regulaminu Klubu

2. przestrzegać regulaminów Federacji Tańca Sportowego

3. wnosić opłaty za zajęcia w ustalonym terminie (-> patrz §5)

5. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach

6. przestrzegać i wykonywać wszystkie polecenia trenerów i instruktorów

7. usprawiedliwiać nieobecności

8. bezwzględnie zmieniać obuwie i dostosowywać strój do rodzaju zajęć

9. uczestniczyć w zawodach ( za zgodą rodziców lub opiekunów) i innych występach wyznaczonych przez trenera

10. szanować pracę innych; nie żuć gumy, nie używać brzydkich słów, nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć

11. dbać o dobrą atmosferę w grupie, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem względem wszystkich osób

12. godnie reprezentować KTS na turniejach, pokazach i w życiu codziennym

13. utrzymywać porządek w miejscach prowadzenia zajęć ; nie wnosić jedzenia, napojów, nie używać telefonów komórkowych

14. powiadomić trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć

15. nie palić papierosów, nie używać środków odurzających oraz napojów alkoholowych.
 

§ 4 Wszyscy członkowie KTS JANTAR Świnoujście mają zakaz:

1. Prowadzenia zajęć tanecznych i udzielania lekcji tańca bez zgody trenera Klubu

2. Uczestniczenia we wszystkich formach zajęć tańca sportowego w innych Klubach i u instruktorów spoza kadry KTS JANTAR bez wiedzy trenera prowadzącego.

3. Udziału w pokazach tańca bez wiedzy trenera prowadzącego.

§ 5 Opłaty za zajęcia oraz plan pracy

1. Członkowie KTS JANTAR Świnoujście zobowiązani są do uiszczania opłat za zajęcia na pierwszym treningu w rozpoczynającym się miesiącu u instruktora lub trenera. Istnieje możliwość wpłat na konto do 7 bieżącego miesiąca.

2. Trenujemy zgodnie z kalendarzem pracy szkół.

3. Opłata za zajęcia jest stała od września do maja, bez względu na to , w ilu zajęciach zawodnik uczestniczył. Jest to rezerwacja miejsca w danej grupie, sali i czasu trenera lub instruktora.

4. Czerwiec jest bezpłatny. Odrabiamy zajęcia, które nie odbyły się z powodu świąt i ferii.

5. W zajęciach będą czynnie uczestniczyć tylko osoby z uregulowanymi na bieżąco opłatami.

6. Klub nie zwraca pieniędzy za zajęcia, jeśli uczestnik nie brał w nich udziału z własnej winy ( wyjazd, inne zajęcia, choroba itp.)

W przypadku jeżeli choroba trwa dłużej niż jeden tydzień, istnieje możliwość przeniesienia części opłaty na miesiąc następny, ale tylko po okazaniu ważnego zwolnienia lekarskiego.

7. Zniżki jaki przysługują uczestnikom zajęć w KTS JANTAR Świnoujście:
– w przypadku rodzeństwa jedna z osób płaci opłatę za zajęcia pomniejszoną o 50%

§ 6

1. rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na salach ćwiczeń podczas zajęć bez zgody trenera lub instruktora.

2. rodziców niepełnoletnich tancerzy prosimy o osobiste przyprowadzanie na zajęcia i odbieranie z zajęć swoich dzieci.

3. KTS JANTAR odpowiada tylko za uczestników zajęć przebywających w sali treningowej.

4. KTS JANTAR nie ubezpiecza uczestników zajęć indywidualnie.

5. KTS JANTAR nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach i poza salami treningowymi.

§ 7

1. KTS JANTAR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i nagrań z turniejów, treningów, pokazów w celach reklamowych

2. podczas trwania treningów obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz nagrań bez zgody trenera lub instruktora

§ 8

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu KTS JANTAR Świnoujście trener lub instruktor może ukarać członka klubu poprzez:

1. upomnienie

2. jednorazowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach KTS JANTAR

3. tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach

4. niedopuszczenie do udziału w rywalizacji sportowej oraz pokazach i imprezach organizowanych przez KTS JANTAR

5. powiadomienie rodziców

6. pozbawienia członkowstwa w KTS JANTAR, bez zgody na reprezentowanie innego klubu przez okres czterech miesięcy.

§ 9

Od decyzji o ukaranie członka KTS JANTAR Świnoujście przysługuje prawo odwołania się, w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do Zarządu KTS JANTAR.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2006.