Przepisy dla klas H,G,F w Okręgu Zachodniopomorskim

Przepisy dla klas H, G, F w Okręgu Zachodniopomorskim

Przepisy grup Hobby i Rekreacja zatwierdzone przez zarządy ZO PTT i ZZTSport.

Przepisy obowiązują na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
Zachodniopomorski Związek Tańca Sportowego (ZZTS)
Zachodniopomorski Okręg PTT (ZO PTT)

GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży
Województwa Zachodniopomorskiego w Tańcu Sportowym

I. Całością spraw związanych z organizacją GRAND PRIX Dzieci i Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zajmuje się Biuro GRAND PRIX zwane dalej Biurem GP.
Biuro GP powoływane jest wspólnie przez Zarząd ZO PTT i Zarząd ZZTS.

1. Na każdy turniej Biuro GP wyznacza swojego przedstawiciela spośród sędziów ZO PTT.

2. Zaleca się łączenie funkcji przedstawiciela Biura GP z funkcją Sędziego Głównego turnieju.

II. UCZESTNICY:

Kluby i zawodnicy zrzeszeni w PTT, FTS i ZZTS którzy listownie lub w formie elektronicznej zgłosili na stosownych drukach swoje kluby/szkoły oraz tancerzy do biura GP (wzory zgłoszeń w załącznikach 2 i 3 dostępne są na stronie www.zzts.pl).

III. RODZAJE TURNIEJÓW TANECZNYCH:

1. Punktowe

2. Inne turnieje

IV. KATEGORIE WIEKOWE:

1. DZIECI NAJMŁODSZE DO 7 LAT

2. DZIECI MŁODSZE DO 9 LAT

3. DZIECI STARSZE 10-11 LAT

4. JUNIORZY MŁODSI 12-13 LAT

5. JUNIORZY STARSI 14-15 LAT

6. DOROŚLI 16 LAT l STARSI

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego z partnerów.

V.ZASADY ORGANIZOWANIA TURNIEJÓW PUNKTOWYCH:

1. Turnieje punktowe rozgrywane są w klasach „H”, „G”, „F” w każdej kategorii wiekowej oraz zespołach i mini zespołach tanecznych w różnych kategoriach. W pozostałych klasach oraz kategoriach „open” rywalizacja prowadzona jest zgodnie z krajowymi zasadami określonymi w regulaminie PTT.

2. Partnerzy mogą startować z różnymi partnerkami, jednak klasy taneczne uzyskiwane są w zestawieniu z konkretnym współpartnerem. Zawodnik może wystartować, co najwyżej w dwóch różnie zestawionych parach, jedynie w przypadku, jeżeli w danym dniu turnieju i danej kategorii rozgrywane są równolegle dwa niezależne turnieje lub jeżeli zestawione pary należą do różnych kategorii wiekowych, abo posiadają różne klasy taneczne.

3. Kategorie zespołów i mini zespołów tanecznych – określone odrębnym regulaminem.

4. Charakter turnieju punktowego mają wszystkie turnieje spełniające poniższe warunki:
a) Zgłoszenia turnieju punktowego z czterotygodniowym wyprzedzeniem do Biura GP. Biuro GP w ciągu jednego tygodnia wydaje pisemną decyzję (akceptację lub brak akceptacji warunków przeprowadzenia turnieju).
b) Na dwa tygodnie przed planowanym turniejem organizator musi powiadomi wszystkie kluby, które zgłosiły akces uczestniczenia w niniejszej rywalizacji (w zawiadomieniu należy podać wymiary parkietu: długość i szerokość w mb).
c) W turniejach punktowych może tańczyć wyłącznie para, która posiada odpowiednią kategorię i klasę taneczną. Dopuszcza się łączenie klas H i G w grupie par do lat 7.
d) W turnieju punktowym muszą wziąć udział pary z przynajmniej dwóch klubów uczestniczących w niniejszej rywalizacji.

5. Turnieje punktowe należy przeprowadzać w blokach tanecznych.
a) Przerwa między blokami musi wynosić minimum 30 minut (liczy się czas od zakończenia ogłaszania wyników jednego bloku do rozpoczęcia prezentacji par w następnym).
b) W jednym bloku można rozegrać turniej maksymalnie w 8 kategoriach i klasach. Powyższy wymóg uwzględnia również kategorie turniejów towarzyszących.
c) Turniej nie może zacząć się wcześniej niż o godzinie 900, a skończyć nie później niż o godzinie 19:00.

6. Zgłoszone do udziału w turnieju mogą być wyłącznie pary, których kluby zgłosiły swój udział i zostały przyjęte przez Biuro GP do uczestniczenia w niniejszej rywalizacji.

7. Opłata startowa wynosi od 5 do 10 PLN.

8. Opłata za zgodę na zorganizowanie turnieju wynosi 10 zł od kategorii. Opłata wnoszona jest na konto Zachodniopomorskiego Związku Tańca Sportowego
nr konta: 50124039271111001010234489).

VI. ZASADY SĘDZIOWANIA TURNIEJÓW:
Sędziowie:
1. W turniejach GP mogą sędziować sędziowie posiadający uprawnienia sędziowskie PTT oraz sędziowie organizacji współpracujących z PTT.

2. W turniejach GP mogą sędziować również trenerzy, nauczyciele i instruktorzy tańca towarzyskiego spełniający poniższe kryteria:
a) Klub biorący udział w GPWZ dokona w formie pisemnej zgłoszenia danego zgłoszenia do biura GP,
b) Instruktor spełnia warunki formalne analogiczne do warunków umożliwiających przystąpienie do egzaminu na sędziego stażystę PTT.
c) Biuro GP zatwierdzi danego kandydata i wpisze go na listę sędziów GPWZ.

3. Jeżeli w okresie dwóch lat od pierwszego wpisu na listę sędziów GP trener, nauczyciel, instruktor nie podejmie działań w celu uzyskania uprawnień sędziowskich PTT (nie uzyska minimum statusu stażysty) nie będzie mógł zostać ponownie wpisany na listę sędziów GP.

4. W przypadku rażących błędów w sędziowaniu biuro GP (po analizie wyników turniejów) może usunąć trenera, nauczyciela, instruktora z listy sędziów GP.

Sposób oceniania par:

1. W klasie H:
a) Rozgrywane są dwie rundy; półfinałowa i pokazowa.
b) W rundzie półfinałowej sędziowie typują połowę par do finału. W przypadkach spornych (np. nieparzysta liczba par) decyduje sędzia główny.
c) Pary, które nie awansowały do finału tańczą rundę pokazową i zajmują drugie miejsce.
d) Pary, które awansowały do finału tańczą rundę pokazową i zajmują pierwsze miejsce.

2. W klasie G:
a) Rozgrywane są trzy rundy – eliminacyjna, półfinałowa i pokazowa.
b) W rundzie eliminacyjnej sędziowie typują 2/3 par do półfinału. W przypadkach spornych (np. parzysta liczba par) decyduje sędzia główny).
c) Pary, które nie awansowały do półfinału tańczą rundę pokazową i zajmują trzecie miejsce.
d) W rundzie półfinałowej sędziowie typują połowę par do finału. W przypadkach spornych (np. nieparzysta liczba par) decyduje sędzia główny).
e) Pary, które nie awansowały do finału tańczą rundę pokazową i zajmują drugie miejsce.
f) Pary, które awansowały do finału tańczą rundę pokazową i zajmują pierwsze miejsce.
g) W przypadku dużej ilości par na turnieju dopuszcza się nierozgrywanie rundy pokazowej po finale.
h) Gdy liczba pary nie przekracza 7 sędziowie oceniają parę na miejsca, a Sędzia Główny określa na podstawie wyników, którym parom przypisać miejsca I, II lub III.
i) Gdy liczba par wynosi 8 – 12 to w rundzie półfinałowej tańczą dalej wszystkie pary ale sędziowie oceniają tylko te, które awansowały do półfinału. Skrutiner podaje na kartach sędziowskich tylko pary, które awansowały do ocenianej rundy.

3. W kl. F:
a) Rozgrywane są dwie rundy – eliminacyjna oraz finał A i finał B. W rundzie eliminacyjnej sędziowie typują 1/2 par do półfinału A.
b) Z finału A i B typują ½ par odpowiednio na 1 i 3 miejsce pozostałe pary zajmują odpowiednio miejsce drugie i czwarte. Finał „B” rozgrywany jest w klasie „F” jako osobna runda jeżeli zakwalifikowanych jest minimum 5 par do finału „A” i „ B”.

4. W przypadku ilości do 8 par (klasy F i G) – sędziowanie na miejsca a sędzia główny wraz ze skrutinerem dzieli pary na grupy w zależności od zajętych miejsc kierując się zasadą ilość par/ilość miejsc to ilość par na I, II, III miejsce (w przypadku kl. F: I, II, III i IV).

5. Pary otrzymują odpowiednio brązowe, srebrne lub złote medale (czwarte miejsce w kl. F nie otrzymuje medalu).

6. W celu uniknięcia nadmiernego przedłużania się turnieju możliwe jest nie przeprowadzanie wszystkich rund pokazowych, zwłaszcza w przypadku gdyby miała być to trzecia runda dla danej grupy par.

7. O ilości par typowanych i przechodzących (w przypadku remisów) do następnej rundy decyduje Sędzia Główny turnieju.

8. Skład komisji sędziowskiej każdego turnieju punktowego zatwierdza Biuro GP.

9. Turnieje punktowe oblicza komisja skrutacyjna, posiadająca program komputerowy zatwierdzony przez PTT, FTS lub ZZTS.

10. Zabrania się publikowania lub przekazywania punktacji sędziów osobom spoza komisji sędziowskiej.

11. Zabrania się przeprowadzać dogrywek.

12. Protokoły Sędziego Głównego zbierane są przez przedstawiciela Biura GP. Po skończonym sezonie Biuro GP analizuje zebrane sprawozdania. Na wniosek Biura GP kluby, których pary ewidentnie przekraczały repertuar dostają ostrzeżenie, a szczególnych przypadkach zostają wykluczone z rozgrywek w następnym sezonie na okres trzech miesięcy i przez okres pół roku nie mogą organizować turniejów w ramach niniejszej rywalizacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje wspólnie Zarząd ZO PTT z Zarządem ZZTS na wniosek Biura GP.

13. Turnieje w których rozgrywa się maksymalnie do czterech kategorii ocenia min 3 sędziów w tym min jeden z uprawnieniami PTT.

14. Pozostałe turnieje ocenia min. 5 sędziów (w tym min. 2 sędziów z uprawnieniami PTT).

15. Biuro Grand Prix zatwierdza aktualną listę sędziów mogących sędziować na turniejach Grand Prix.

VII. ZASADY ZDOBYWANIA WYŻSZYCH KLAS TANECZNYCH:

1. Pary taneczne biorące udział w pierwszym turnieju automatycznie otrzymują klasę taneczną, w jakiej wystartowały. Trener pary decyduje o klasie tanecznej, od której para rozpoczyna swój udział w niniejszej rywalizacji.

2. Trener pary decyduje o klasie tanecznej, od której para rozpoczyna swój udział w niniejszej rywalizacji. Przeklasyfikowanie pary następuje na wniosek trenera pary.
3. Przeklasyfikowanie pary następuje na wniosek trenera pary.

4. Nowo powstająca para otrzymuje klasę taneczną wskazaną przez trenera (jak w punkcie 1).

5. 5eżeli partner startuje z różnymi partnerkami, klasy zdobywa z każdą z nich osobno.

VIII. ZASADY ZDOBYWANIA PUNKTÓW:

Klasyfikacja indywidualna:

1. Punkty zawodnicy zdobywają indywidualnie.

2.Prowadzi się odrębną klasyfikację dla dziewcząt i chłopców.

3.Zawodnik otrzymuje:
a) W klasie H:
za I miejsce 20 pkt.
za II miejsce 15 pkt.

b) W klasie G:
za I miejsce 20 pkt.
za II miejsce 15 pkt.
za III miejsce 10 pkt.

c) W klasie F:
za I miejsce 20 pkt.
za II miejsce 15 pkt.
za III miejsce 10 pkt.
Za IV miejsce 5 pkt.

4. Punkty są zliczane do klasyfikacji GRAND PRIX prowadzonej dla zawodników, klubów, szkół (podstawowych, gimnazjów i średnich) Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Klasyfikacja zostaje ogłoszona na ostatnim turnieju punktowym w roku szkolnym.

6. Zawodnik zachowuje punkty przechodząc do wyższej kategorii wiekowej.

7. Zawodnik przeklasyfikowany do wyższej klasy tanecznej zachowuje 50% punktów zdobytych w klasie niższej, a w przypadku przeklasyfikowania o dwie klasy 25% punktów.

8. Startujący w każdej kategorii wiekowej i klasie tanecznej zawodnicy, którzy zgromadzili największą ilość punktów otrzymują puchary, odpowiednio za zajęcie 1,2 i 3 miejsca w powiecie lub województwie.

Klasyfikacja drużynowa:

1. Prowadzona jest w kategorii klubów sportowych i szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich) na poziomie powiatu i województwa.

2. Dla danego klubu, szkoły punkty nalicza się jako sumę punktów zdobytych przez wszystkich zawodników reprezentujących dany klub, szkołę według przelicznika: punkty zawodnika w klasie H razy 1, w klasie G razy 2, w klasie F razy 4.

3. Prowadzi się również klasyfikację za popularyzację tańca sportowego, w której punkty nalicza się jako ilość startów poszczególnych zawodników danego klubu, szkoły bez względu na posiadaną klasę i kategorię wiekową.

4. W obu klasyfikacjach: Grand Prix i za popularyzację, kluby lub szkoły, które zgromadziły największą ilość punktów otrzymują puchary odpowiednio za zajęcie 1,2 i 3 miejsca w powiecie lub województwie.

5. Wskazane jest również wręczanie pucharów dla szkół za udział w każdym turnieju.

IX. ZAPISY W KSIĄŻECZKACH STARTOWYCH:
1. Wpisów do książeczek startowych tj. punktów i lokat dokonuje Komisja Skrutacyjna.

2. W rubryce „STYL” wpisywana jest narastająco ilość zdobytych punktów.

3. W rubryce „LOKATA” wpisywane jest zajęte miejsce oraz liczba par startujących w danej klasie.

4. Poprawek w punktacji wcześniej wpisanej może dokonać tylko Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w porozumieniu z Sędzią Głównym.

5. W rubryce „MIEJSCOWOŚĆ” wpisuje się nazwisko współpartnera, z którym startuje się w danym turnieju.

6. W rubryce „NAZWA TURNIEJU” wpisuje się nazwę turnieju i miejscowość.

X. KLASY TANECZNE i OBOWIĄZUJĄCE W NICH TAŃCE W TURNIEJACH OBJĘTYCH KLASYFIKACJĄ PUNKTOWĄ:

1. DZIECI NAJMŁODSZE DO 7 LAT:
a) Klasa „H” – w kombinacji – WA – CH – Polka
b) Klasa „G”- w kombinacji – WA – CH – J -Polka
c) Klasa „F”- w kombinacji – WA – Q – CH – J – Polka

2.DZIECI MŁODSZE 8-9 LAT:
a)Klasa „H” – w kombinacji – WA – CH – J – Polka
b)Klasa „G”- w kombinacji – WA – Q – CH – J – Polka
c)Klasa „F” – w kombinacji – WA – WW – Q – CH – J

3.DZIECI STARSZE 10-11 LAT:
a) Klasa „H” – w kombinacji – WA – Q – CH – J
b) Klasa „G” – w kombinacji – WA – Q – S – CH – J
c) Klasa „F” – w kombinacji – WA – WW – Q – S – CH – J

4.JUNIORZY MŁODSI 12-13 LAT:
a) Klasa „H” – w kombinacji – WA – Q – CH – J
b) Klasa „G” – w kombinacji – WA – Q – S – CH – J
c) Klasa „F” – w kombinacji – WA – WW – Q – S – CH – J

5.JUNIORZY STARSI 14-15 LAT:
a) Klasa „H” – w kombinacji – WA – Q – CH – J
b) Klasa „G” – w kombinacji – WA – WW – Q – S – CH – J
c) Klasa „F” – w kombinacji – WA – WW – Q – S – CH – J

6.DOROŚLI 16 LAT l STARSI:
a) Klasa „H” – w kombinacji – WA – Q – CH – J
b) Klasa „G” – w kombinacji – WA – WW – Q – S – CH – J
c) Klasa „F”, ” w kombinacji – WA – WW – Q – S – CH – J

XI. REPERTUAR TANECZNY:

1. WYKAZ FIGUR – podany osobno
2. PRZEKRACZANIE REPERTUARU:
a) Pary przekraczające dozwolony repertuar taneczny dostają od sędziów literkę „R” na karcie sędziowskiej i jednocześnie są sędziowane za poziom taneczny. (Para może dostać skreślenie do następnej rundy i jednocześnie „R” za przekraczanie repertuaru).
b) W przypadku, gdy przynajmniej trzech sędziów stwierdzi przekroczenie podczas jednej rundy, przedstawiciel Biura GP może ale nie musi zdyskwalifikować parę i odsunąć ją od dalszego udziału w turnieju.
c) W przypadku, gdy para, chociaż w jednym tańcu wyraźnie przekracza dozwolony repertuar przedstawiciel Biura GP w porozumieniu z trenerem pary przeklasyfikuje parę do wyższej klasy tanecznej stosownej do zakresu repertuaru prezentowanego przez daną parę. Po spełnieniu tego warunku para może kontynuować swój udział w turnieju, ale już w nowo przyznanej klasie tanecznej. W przypadku braku zgody trenera para zostaje zdyskwalifikowana i nie może dalej brać udziału w turnieju. Zdarzenie to musi być odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.
d) Para zdyskwalifikowana nie otrzymuje żadnych punktów.
e) Stwierdzone wykroczenie zostanie odnotowane w protokole sędziego głównego.
f) Decyzja przedstawiciela Biura GP o zdyskwalifikowaniu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

XII. STROJE TANECZNE:
1. W kategoriach dziecięcych i w juniorach młodszych – zgodnie z przepisami PTT.

2. W kategorii juniorów starszych i dorosłych – stroje bez większych ozdób. Partnerki – stroje jednoczęściowe (bez golizn). Poza tym jednak nie określa się specjalnych ograniczeń.

3. W klasach H:
a) Chłopcy: długie spodnie zalecane granatowe lub czarne, biała koszula, muszka lub krawat, dopuszczalna kamizelka.
b) Dziewczęta: bluzka lub podkoszulek (T shirt) i jednobarwna spódnica, lub prosta jednokolorowa sukienka (nie turniejowa) + majtki w kolorze sukienki lub czarne). Dopuszcza się spódnicę dowolnego koloru.

W przypadku nieregulaminowego stroju sędzia główny zobowiązany jest zwrócić uwagę trenerowi lub opiekunowi pary oraz opisać sytuację w Sprawozdaniu Sędziego Głównego. Przy często powtarzających się sytuacjach biuro GP może podjąć stosowne kroki do usunięcia Klubu/Szkoły z rywalizacji GP włącznie.